FMA logo

Keresztút Madre Rosetta Marchese FMA nővér gondolataival

Kategória: Lelki percek
2024. márc. 29.

Bevezető gondolatok:

A keresztút nélkül nincs élet útja. Jézus áldozata a megváltás misztériumának központjában áll, Isten nagy szeretetének részeként, aki minket szeretve adta Őt nekünk. Amikor Krisztust követve imádkozunk, a fájdalom útját járjuk be, amely a sötét árnyak nélküli öröm felé nyílik, a keresztre feszítés, amely a feltámadást előkészíti, és a halál, amely örök életet ad.

Madre Rosetta Marchese nővér Mennyei születésének 40. évfordulója alkalmából szeretnénk, hogy az imádságban és az elmélkedésben ő kísérjen végig bennünket ezen a keresztúton.

 

 

 1. állomás: Jézust halálra ítélik

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

János evangéliuma szerint:

Pilátus ezt mondta: „Mi az igazság?” E szavakkal újra kiment a zsidókhoz, és kijelentette: „Én nem találom semmiben bűnösnek. De az a szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát?” Erre újra kiabálni kezdtek: „Ne őt, hanem Barabást!” Barabás rabló volt. (Jn 18,38-40).

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“Az ember Isten kezébe teszi magát, és Isten az emberek kezébe teszi őt: ez a legborzalmasabb megsemmisülés. Jézus életet ad, és önmagát a halálba adja át…”

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

János evangéliuma szerint:

De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. (Jn 19, 15-17)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“Nem tudok nyugodtan maradni, amíg meg nem szeretem a keresztet. A tabernákulumban egy megsemmisített Isten van, a kereszten pedig egy féreggé redukált Isten. Hogyan mondhatom el neki, hogy szeretem, ha elkerülöm az önmegsemmisítést, az önmegtagadást, a keresztet? Ez a nyelvezet kemény, de Jézus nem változtat rajta, sőt még azt is mondja: ‘Ti is el akartok menni?’.”

 

Könyörülj rajtam Uram! Könyörülj rajtam!

 

 1. állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Izajás próféta könyvéből:

Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. (Iz 50,5-6)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“Ebben a képtelenségemben jó gondolatot megfogalmazni, ebben a folyamatos elkalandozásban Tőled; ebben a türelmetlenségben, amit mások okoznak nekem […]; a hibáim felismerésében […] Te vagy, Jézus, aki szeret és elvezet oda, ahová én magamtól nem jutnék el.” .

 

Könyörülj rajtam Uram! Könyörülj rajtam!

 

 1. állomás: Jézus találkozik édesanyjával

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

            Lukács evangéliuma szerint:

Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lk 2, 34-35)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“Olyan gyönyörűnek tűnik látni ezt az egyedülálló Anyát, mint egy szeretet lángját, aki a szeretet teljességében fogantat, a szeretet teljességében szül, a szeretet teljességében adja oda a Fiút, és a szeretet teljességében osztozik az életen, mint ahogy más anya sosem tette, egészen a keresztig.” .

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

Lukács evangéliuma szerint:

Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. (Lk 23,26)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

„Amikor egy lélek mellettem elhalad, belsőleg meg kell állnom, meg kell értenem őt Őbenne, és tovább kell adnom azt a szót, amit Ő bennem helyezett el érte. Nem tarthatom magamban, egy felszínes, sietős, figyelmetlen pillanatban, más ügyek miatt, amit Ő az emberekért adott nekem. Megtagadnám az Ő szeretetajándékát.”

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Izajás próféta könyvéből:

Amint sokan megborzadtak láttán, – hiszen oly dicstelennek látszott és alig volt emberi ábrázata –, (Iz 52, 14)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

„Felajánlott Ostya a Kongregációért: a betegség miatt el kellett tűnnöm, mert nem maradhattam ezen a helyen. Teljesen el kellett tűnöm, mert szükséges, hogy csak Jézus legyen jelen és működjön” 

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Izajás próféta könyvéből:

Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. 4Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.

(Iz 53, 3-4)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

„Szeretném szeretni ezt a jelenlegi állapotomat. Ez megaláztatásom kenyerének elfogyasztása, semmiségem valódi megfigyelése.”

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Lukács evangéliuma szerint:

Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, (Lk 23, 28)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

„Ki kell tudnunk mondani magunknak: nem vagyok egy buzgó a vallásosságban. Hogyan keressem kizárólag az Urat, ha apránként elhanyagolok minden részletet, minden apróságot… amit nem nevezhetünk kicsinek, mert nincs fontosabb és kevésbé fontos pontja az Alapszabályunknak?”

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Izajás próféta könyvéből:

Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. (Iz 53, 5-6)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“Úgy tűnik, mintha hatalmas kincs lenne előttem, amely el akar fogni, de én egy falnak érzem, ami megállítja. Fáradtság és félelem érzése köt le, majdnem mintha az Isten kegyelmének akarata olyan állapot lenne, ahol feszültségben és védekezésben vagyok.” 

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Márk evangéliuma szerint:

Keresztre feszítették, majd megosztoztak ruháján, sorsot vetve, hogy kinek mi jusson. (Mk 15, 24)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“A munkámat Isten dicsőségére végzem. Természetesen ehhez a megtagadásnak is szüksége van: az emberi kielégülés kutatásának megtagadására; a szemek, a kíváncsiság, az érzékenység és az öntisztelet megtagadására, hogy a munkám olyan szent legyen, mint egy tiszta, makulátlan áldozat, amit az égi Atyának ajánlok, mint a szent misztérium nagy ostyáját.” 

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézust keresztre feszítik

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

Lukács evangélista szerint:

Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. (Lk 23,33)

 

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

“Mi ajándékot adhat nekünk a mi keresztre feszített Vőlegényünk? Keresztek, szenvedések, tövis, a szögek szilánkjai, ostorcsapások… Mit szeretnétek, hogy adjon nekünk? Ő az én szerelmemért, még mielőtt megismertem és szerettem volna, felment a keresztre… Az ő szeretetének ajándéka emésztette őt a kereszten.”

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus meghal a kereszten

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

János evangéliumából:

Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét. (Jn 19, 30)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

Kertbeli agóniájától, ahol érezte, hogy az emberi gonoszság görcsösen áthatja lényét, és egyesül vele, ártatlanul, a kereszthalálig és a lándzsáig, amely átszúrta oldalát, mindaz Jézusban mély megalázkodás, hallatlan szenvedés, de végtelen engesztelődés és szeretet volt.” 

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

János evangéliumából:

Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt – bár a zsidóktól való félelmében csak titokban –, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet. (Jn 19, 38)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

„Jézusnak meg kellett mutatnia, hogy szeret minket! Nos? Mi pedig, hogy megmutassuk a Szent Úrnak a szeretetünket, el kell jutnunk a kereszthez, és nem találhatunk jobb módot arra, hogy az ő szeretetéhez igazodjunk.”

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 1. állomás: Jézus testét sírba teszik

Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert Te szent kereszted által megváltottad a világot!

 

 

 

 

János evangéliumából:

Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. 42Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust. (Jn 19, 41-42)

 

Madre Rosetta Marchese írásaiból:

Jézus beléptet minket a rejtett Istenbe és a vágyakozás Ő iránta egyre nagyobb lesz, és minél nagyobb a vágyakozás, annál üresebb lesz a szív sírja. Jézus egy olyan utat kíván, amely a szívem sírjának kiürítéséhez vezet, hogy a Feltámadás fénye beléphessen.”

 

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

Befejezés:

Mi is végig jártuk a Keresztút útját, Jézus nyomában, aki felment a Golgotára, meghalt, eltemették, és a harmadik napon feltámad. Ez az út szorosabbra fűzött minket Hozzá, és lehetővé tette, hogy a mai napunkban kövessük Őt. Erősítette elhatározásunkat, hogy hallgassunk rá és gyakoroljuk az Ő szavát: „Aki utánam akar jönni, vegye fel mindennap a keresztjét, és kövessen engem”.”