FMA logo

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
2022. január 1.

Általános adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Látogató!

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje az Ön – illetve adott esetben gyermeke – személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást
* tömör,
* átlátható,
*érthető és könnyen hozzáférhető formában,
*világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) is előírja. Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
Székhely: 1029 Budapest, Templom köz 1.
Weblap: https://www.donbosconoverek.hu/
Kapcsolattartás: Egyházy Katalin FMA nővér
Telefon: 06 (1) 397 4870
E-mail: noif.donbosconoverek@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó igénybevétele kizárólag könyvelés és tárhelyszolgáltatás vonatkozásában történik.
Adattovábbítás: Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi szerveknek.
Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás.

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át.  Továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége során a természetes személyeket, különösen a gyermekeket a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja.
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az
ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. Az adatkezelés során nem történik profilalkotás.

Adatkezelési célok

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
* Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
* Szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelés
* Látogatói adatkezelés a www.donbosconoverek.hu honlapon
* Szabadidőstevékenységekkel kapcsolatos adatkezelés (tábor, oratórium)
* Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés
* Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés.

Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.

1. Amennyiben Ön személyes elhatározásból lép velünk kapcsolatba akár személyesen, akár elektronikus úton úgy személyes adatainak kezelését a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzített jogalap alapozza meg: az érintett hozzájárulása vagy az érintett gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte (pl. honlap látogatása, érdeklődés, előzetes regisztráció szabadidős tevékenységekre, szabadidős tevékenységekben való részvétel, képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során).

2. Minden olyan esetben, amelyben szerződéses jogviszony keletkezik Ön és Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek a között, az Ön személyes adatainak felhasználását a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzített jogalap alapozza meg: szerződés teljesítése. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a szerződésben rögzítettekkel ellentétben Ön nem teljesít, az adatkezelés jogalapja már nem a szerződés teljesítése lesz, hanem a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített adatkezelői jogos érdek.

3. Meghatározott esetekben, mivel a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek Létesítő Okiratában meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített belső egyházi jogi személy, ezért a személyes adatok használatát a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített jogalap: az adatkezelő jogos érdeke is megalapozza, az érdekmérlegelési teszt eredményétől függően.

4. Az adatok kezelésének jogszerű alapja lehet a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában rögzített jogalap a jogi kötelezettség teljesítése is, amely a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérekre, mint adatkezelőre előírt akár tagállami akár uniós jogban előírt kötelezettség. E jogalap vonatkozásában, a kötelezettséget mindig jogszabálynak vagy annak alapján hozott hatósági határozatnak, esetleg bírósági határozatnak kell előírnia, és ebben az esetben a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővéreknek, mint adatkezelőnek nincs lehetősége arra, hogy válasszon, hogy annak a kötelezettségnek eleget tesz vagy sem.

Az adatkezelés időtartama

A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év (számlák esetén 8 év), a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

Az érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:
1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog
3. törlési jog
4. az adat kezelésének korlátozása
5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatbiztonsági intézkedések

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét.