Adatkezelési tájékoztató

Kategória: Bemutatkozás

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
2022. január 1.


ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Látogató!

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Adatkezelési Tájékoztatót annak érdekében,
hogy megismerje az Ön – illetve adott esetben gyermeke – személyes adatainak kezelését
és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi
Rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket
tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden
egyes tájékoztatást
* tömör,
* átlátható,
*érthető és könnyen hozzáférhető formában,
*világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa,
továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) is előírja.
Jelen tájékoztatással fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget.

Az Adatkezelő adatai:
Név: Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
Székhely: 1029 Budapest, Templom köz 1.
Weblap: https://www.donbosconoverek.hu/
Kapcsolattartás: Egyházy Katalin FMA nővér
Telefon: 06 (1) 397 4870
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles
adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy
elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti.
Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül
küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Adatfeldolgozó igénybevétele kizárólag könyvelés és
tárhelyszolgáltatás vonatkozásában történik.
Adattovábbítás: Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi
szerveknek.
Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás.
A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon
személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek
védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési
tevékenysége során a természetes személyeket, különösen a gyermekeket a GDPR rendelet
szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi
tájékoztatást adja.
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek
tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az
ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek
személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve
személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek
személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő
gyűjtésére. Az adatkezelés során nem történik profilalkotás.

Adatkezelési célok
A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, mint adatkezelő az alábbi célokból végez
adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban:
* Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő
kötelezettségek teljesítése
* Szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelés
* Látogatói adatkezelés a www.donbosconoverek.hu honlapon
* Szabadidőstevékenységekkel kapcsolatos adatkezelés (tábor, oratórium)
* Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés
* Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés


Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A Segítő Szűz Mária Leányai Don
Bosco Nővérek, mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak
szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.
1. Amennyiben Ön személyes elhatározásból lép velünk kapcsolatba akár személyesen, akár
elektronikus úton úgy személyes adatainak kezelését a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pontjában rögzített jogalap alapozza meg: az érintett hozzájárulása vagy
az érintett gyermek törvényes képviselőjének hozzájárulása. A 16. életévét be nem
töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta
meg, illetve engedélyezte (pl. honlap látogatása, érdeklődés, előzetes regisztráció
szabadidős tevékenységekre, szabadidős tevékenységekben való részvétel,
képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során).
2. Minden olyan esetben, amelyben szerződéses jogviszony keletkezik Ön és Segítő Szűz
Mária Leányai Don Bosco Nővérek a között, az Ön személyes adatainak felhasználását
a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában rögzített jogalap alapozza meg:
szerződés teljesítése. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a szerződésben
rögzítettekkel ellentétben Ön nem teljesít, az adatkezelés jogalapja már nem a szerződés
teljesítése lesz, hanem a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában rögzített
adatkezelői jogos érdek.
3. Meghatározott esetekben, mivel a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek
Létesítő Okiratában meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített belső
egyházi jogi személy, ezért a személyes adatok használatát a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjában rögzített jogalap: az adatkezelő jogos érdeke is megalapozza, az
érdekmérlegelési teszt eredményétől függően.
4. Az adatok kezelésének jogszerű alapja lehet a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)
pontjában rögzített jogalap a jogi kötelezettség teljesítése is, amely a Segítő Szűz Mária
Leányai Don Bosco Nővérekre, mint adatkezelőre előírt akár tagállami akár uniós
jogban előírt kötelezettség. E jogalap vonatkozásában, a kötelezettséget mindig
jogszabálynak vagy annak alapján hozott hatósági határozatnak, esetleg bírósági
határozatnak kell előírnia, és ebben az esetben a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco
Nővéreknek, mint adatkezelőnek nincs lehetősége arra, hogy válasszon, hogy annak a
kötelezettségnek eleget tesz vagy sem.


Az adatkezelés időtartama
A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság
elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos
érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 1 év (számlák esetén 8 év), a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a
hozzájárulás megadását követő 1 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását
bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.


Az érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a
jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:
1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog
3. törlési jog
4. az adat kezelésének korlátozása
5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása
7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Adatbiztonsági intézkedések
A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, mint adatkezelő gondoskodik az adatok
biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az
Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.


Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása
szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató
szíves tudomásulvételét.

Kapcsolat

Kategória: Bemutatkozás

Don Bosco Nővérek Rendháza

2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 37

Tel.: 28 / 750-099 

 

Don Bosco Nővérek Rendháza

1029 Budapest, Templom köz 1.

Tel.: 1 / 397-4870

 

Segítő  Szűz  Mária  Leányai

3300  Eger, Malom u. 11

Tel.:  06 30 531 9990

Bemutatkozás

Kategória: Bemutatkozás

Don Bosco szívében született, Szent Maria Domenica Mazzarello hűséges szolgálata által alapított szerzetesrend vagyunk. Don Bosco azért választotta ezt a nevet, mert általunk élő emléket akart állítani a Szűzanyának.

 

"A Szentlélek ajándéka által
és Szűz Mária közvetlen közbenjárására
Bosco Szent János
megalapította Rendünket
mint üdvösséges választ
a fiatalok mélységes várakozására.
Átadta neki azt a lelki örökséget,
amelyet Jézus a Jó Pásztor szeretete inspirált,
és erős missziós küldetést adott neki.
(FMA Szabályzata, n°1)