Nagyboldogasszony

Kategória: Elmélkedések

Evangélium
Lk 1,39-56

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.

"Mily boldog vagy Szűz Mária bensődben, mert az örök Atyának Fiát hordozhattad!" A mai napi áldozási énekben jól láthatjuk, hogy mi magyarok miért hívjuk Máriát Boldogasszonynak. Ő azért volt boldog, mert Isten Fiát, magát Istent hordozhatta bensejében. Elgondolkodtunkár rajta, hogy mi is átélhejük mindezt minden áldozásunk során, hogy mi is az örök Atyának Fiát, Jézus Krisztust a bensőkben hordozhatjuk? Te is boldog vagy! Örvendezünk mi is, és magasztaljuk az Istent úgy, mint Mária? Egész lelkével magasztalta az Urat, és tudta, hogy boldognak fogja hirdetni az összes nemzedék, és nem az ő tetteiért, hanem azért, amit Isten végbevitt rajta, alázatos szolgálóleányán. A mi életünk boldogsága sem rajtunk múlik, nem a mi tetteink, cselekedeteink, illetve környezetünk befolyásolja azt, hiszen mindennap magunkhoz vehetjük Jézust  a szentáldozásban, és ez a mi boldogságunk alapja. Áldozzatok és legyetek boldogok!